การฝึกอบรมด้านการทำงานบนที่สูงในสถานที่ก่อสร้าง

ดังนั้นจึงค่อนข้างชัดเจนว่าขอบเขตของอุบัติเหตุมีมากขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ ดังนั้นการบังคับใช้กฎความปลอดภัยและการบังคับใช้จึงเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของรัฐบาลสหราชอาณาจักร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยต่างๆ การทำงานบนที่สูงซึ่งสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บล้มตาย การทำงานบนที่สูงและการดูแลไซต์ที่ปลอดภัยเป็นสองปัจจัยสำคัญในการให้คะแนนความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้างพร้อมกับความตระหนักด้านความปลอดภัยของคนงานในไซต์

การทำงานบนที่สูงและอภิปรายเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆ

ควรมีการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ หากจำเป็นเป็นประจำทุกวัน บุคคลได้รับการฝึกอบรมให้สื่อสารข้อความด้านความปลอดภัยผ่านการปฐมนิเทศ คำแนะนำ การประชุม ป้าย โปสเตอร์ ฯลฯ การทำงานบนที่สูงเพื่อให้ทุกคนและทุกคนตระหนักถึงอันตรายและการป้องกัน การตรวจติดตามความปลอดภัย การตรวจสุขภาพและความปลอดภัย การตรวจสอบอุบัติเหตุและการรายงานยังอยู่ภายใต้โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยนี้ด้วย

ในการจัดการสารเคมีเหลวที่ติดไฟได้และการจัดเก็บหรือการกำจัดอย่างปลอดภัย การตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าใต้ดินเป็นประจำได้เพิ่มคุณลักษณะของการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยนี้ การทำงานบนที่สูงด้วยการสอบ การทบทวนหลักสูตร การแก้ไขหลักสูตร การนำเสนอ และผลการเรียน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยแล้ว เราสามารถนำแนวทางด้านความปลอดภัยและสุขภาพทั้งหมดไปใช้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยในแต่ละวัน บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะและเทคนิคใหม่ๆ